کنترل کیفیت محصولات

کیفیت کلیه محصولات بسته بندی زعفران آویسن  بر اساس استاندارد ملی 259 می باشد و همچنین استاندارد بین المللی ایزو 3632 رعایت می شود.

استاندارد ملی ایران 1-259 :
زعفران و ویژگیها (شامل تعیین ویژگیهای بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری(
استاندارد ملی ايران 2-259 : زعفران -روشهای آزمون
میزان خامه همراه با کلاله–    میزان رطوبت –    میزان خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید –    عصاره محلول در آب سرد –   مواد خارجی مربوط به گیاه و محیط –    استخراج و تشخیص رنگهای افزودنی
و مهمترین پارامترهای اندازه گیری جهت مشخص شدن میزان رنگ دهی و عطر و مزه زعفران موارد زیر می باشند

اندازه گیری میزان پیکروکروسین (عامل طعم تلخ زعفران)
سافرانال (عامل عطر زعفران)
کروسین (عامل رنگ دهی)
استانداردهایی که در کنترل کیفیت زعفران استفاده می شود به شرح زیر است
استاندارد ملی ايران 1197 : روش تعيين خاكستر كل در ادويه و چاشنی
استاندارد ملی ايران 1253 : اندازه گيری خاكستر نامحلول در اسيد برای ادويه وچاشنی
استاندارد ملی ايران 12158 : عصاره محلول در آب سرد
استاندارد ملی ايران 5689 : میکروبیولوژی زعفران – ویژگی ها
استاندارد ملی ايران3659 : روش نمونه برداری زعفران

جدول زیر درجه بندی زعفران را بر اساس مقادیر آزمایشگاهی نشان می دهد.

کنترل کیفیت آویسن